TLAČOVÁ SPRÁVA

0

3. seminár odborných okrúhlych stolov o mediálnej politike

Dňa 12.12.2012 od 9.30 hod. do 14.00 hod. sa v Slovenskej pedagogickej knižnici na Hálovej ulici v Bratislave konal v poradí už 3. seminár odborných okrúhlych stolov o mediálnej politike.

Už viac ako dva roky spolupracuje slovenská nezisková výskumná organizácia „Škola komunikácie a médií, n.o.“ spolu s ďalšími európskymi partnermi na výskumnom projekte MEDIADEM. Projekt skúmal faktory, ktoré prispievajú alebo naopak, obmedzujú, rozvoj politík podporujúcich slobodné a nezávislé médiá. Jeho úlohou bolo tiež preskúmať proces vytvárania mediálnej politiky v 14 európskych krajinách, ako aj možnosti a výzvy nastolené novými mediálnymi službami v záujme zaručenia slobody a nezávislosti médií.

Seminár odborných okrúhlych stolov o mediálnej politike je profesionálna diskusia zameraná na obsah hlavných problémov mediálnej politiky na Slovensku z hľadiska širšie definovaného celospoločenského cieľa, ktorým je slobodné pôsobenie médií a novinárov na Slovensku. Diskusia, ako a jednotlivé príspevky boli zamerané na šesť oblastí: zabezpečenie konzistentnosti judikatúry Najvyššieho súdu SR, zaručenie primeraného nemateriálneho odškodnenia, špecializácia sudcov v sporoch na ochranu osobnosti, umožnenie väčšej slobody prejavu, posilnenie úlohy miestnych a regionálnych médií a poskytnutie podpory nezávislej žurnalistike.

Seminára sa zúčastnili títo odborníci:

– zástupkyňa Jagelonskej univerzity v Krakove Dr. B. Klimkiewicz s príspevkom “Európske trendy v mediálnej politike na základe štúdie MEDIADEM: podobnosti a detaily”. PRÍSPEVOK: Európske trendy v mediálnej politike na základe štúdie MEDIADEM: podobnosti a rozdiely

– predsedníčka SSN JUDr. T. Valková

– bývalá predsedníčka SSN PhDr. Z. Krútka s príspevkom “Podpora nezávislej žurnalistiky? Možnosti a realita”. Z. Krútka poznamenala, že SSN by mal byť viac podporovaný štátom a novinári by mali byť viac preferovaní pomocou rôznych nástrojov. V súvislosti s navrhovanými opatreniam mediálnej politiky upozornila na význam médií verejnej služby. PRÍSPEVOK:Podpora nezávislej žurnalistiky? Možnosti a realita

– súčasný podpredseda SSN P. Kerlik

– mediálny konzultant, predseda AVRT a predseda Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky PhDr. M. Beňadik s príspevkom “Mediálna politika potrebuje nástroje, deklarácie to nie sú (pohľad regionálnej tlače). M. Beňadik zdôraznil, že formy podpory regionálnej tlače by mali zahŕňať aj daňové a legislatívne zvýhodnenie regionálnej tlače na úkor reklamne zameraných médií. PRÍSPEVOK:Mediálna politika potrebuje nástroje

– šéfredaktorka Podtatranského kuriéra Ľ. Rešovská, ktorá predniesla príspevok A. Lajmonovej “Pohľad na pôsobenie a podmienky regionálnych médií a návrh opatrení na zlepšenie situácie v nich”. P. Rešovská sa stotožnila s opisom ťažkej situácie vydavateľov menších periodík regionálnej tlače a v podobnom duchu sa zapojila aj do diskusie. PRÍSPEVOK Ľ.R: Regionálne média; PRÍSPEVOK: A.L.:Pohľad na podmienky a pôsobenie regionálnych médií

– odborník na problematiku slobody prejavu V. Figusch s príspevkom “Normy Rady Európy a rozhodovacia prax ESĽP v oblasti slobody prejavu a ochrany osobnosti”. PRÍSPEVOK: Normy Rady Európy a rozhodovacia prax

– riaditeľ kancelárie RVR JUDr. Ľ. Kukliš s príspevkom “Vyvažovanie práv a záujmov v sporoch vyplývajúcich z realizácie práva na slobodu prejavu”. Ľ. Kukliš poukázal na fakt, že spory vyplývajúce z realizácie nie je možné riešiť jednoduchým právnym sylogizmom. PRÍSPEVOK: Vyvažovanie práv a záujmov v sporoch vyplývajúcich z realizácie práva na slobodu prejavu

– právnik Mgr. O. Jurišta s príspevkom “Primeranosť náhrady nemajetkovej ujmy v difamačných sporoch s médiami” . O. Jurišta na rôznych príkladoch ukázal komplikovanosť a paradoxnosť stanovenia jasných pravidiel v prípade ustanovenia výšky a princípov nemajetkovej ujmy v sporoch na ochranu osobnosti. PRÍSPEVOK: Primeranosť náhrady nemajetkovej ujmy v difamačných sporoch s médiami

– advokát Mgr. M. Csenky s príspevkom “Zásadný nepomer v priznávaní primeraného zadosťučinenia verejným činiteľom a iným fyzickým a právnickým osobám v sporoch na ochranu osobnosti”. M. Csenky vo svojom príspevku vyzdvihol dôležitosť priznávania primeraného zadosťučinenia v sporoch na ochranu osobnosti v prípadoch porušenia práva na ochranu osobnosti zo strany jednotlivých médií, avšak najmä vo svetle priznávania neprimerane vysokého zadosťučinenia voči verejným činiteľom. PRÍSPEVOK: Zásadný nepomer v priznávaní primeraného zadosťučinenia verejným činiteľom a iným fyzickým a právnickým osobám v sporoch na ochranu osobnosti

Všetci prítomní právnici a väčšina ostatných zúčastnených vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, ako nekonzistentne postupujú viaceré slovenské súdy v sporoch na ochranu osobnosti, keď zvýhodňujú bohatých a mocných.

Za najlepšieho prispievateľa seminára bol veľkou časťou účastníkov zvolený Mgr. Ondrej Jurišta, ktorý tak získal možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie o mediálnej politike. Táto sa bude konať začiatkom februára 2013 v Bruseli.

Riaditeľ Školy komunikácie a médií Dr. Andrej Školkay o seminári povedal: „Je to už tretí seminár o mediálnej politike, ktorý sa konal v roku 2012. Som veľmi rád, že aj tentokrát sme mohli privítať a vypočuť si názory množstva zaujímavých účastníkov. Závery seminára snáď budú určujúce pre politikov a pomôžu ďalšiemu smerovaniu mediálnej politiky na Slovensku.“

pohľad na účastníkov seminára: