Výročná správa

0

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012

V súlade so Zákonom o neziskových organizáciách a Štatútom Školy komunikácie a médií, n.o., si Vám dovoľujeme predložiť Výročnú správu Školy komunikácie a médií,n.o. za rok 2012 v určenom členení:

1) Prehľad činností vykonávaných v uplynulom kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Názov projektu European Media Policies Revisited: Valuing and Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems (MEDIADEM)

Prebiehala záverečná fáza trojročného vedeckovýskumného projektu MEDIADEM v rámci výzvy EK FP7 v spolupráci so zahraničnými partnermi. V rámci SKAMBA na na ňom zatiaľ podieľali ako výskumníci Dr. Andrej Školkay, Mgr. M Ondruchová-Hong, Mgr. Ľubica Gállová, Mgr. R. Kutaš, a ďalší výskumníci alebo diseminátori výsledkov.
.
HLAVNÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ VÝSTUPY
1) Publikovaná kapitola od autorov Andrej Školkay a Mária Hong, Slovakia: Reinventing Media Policy without Practical Perspective“ v knihe Understanding Media Policies, A European Perspective, editor Evangelia Psychogiopoulou, Palgrave MacMillan, 2012, strany182-197.

2) Prípadová štúdia od Andrej Školkay, Mária Hong a Radoslav Kutaš: Case study report, Does media policy promote media freedom and independence? The case of Slovakia, 80 strán. Zverejnené v januári 2012, aj v slovenskej 58 stranovej verzii („Prípadová štúdia. Podporuje mediálna politika slobodu a nezávislosť médií? Prípad Slovensko“). Dostupné na http://www.mediadem.eliamep.gr/findings/

3) Komparatívna štúdia od autorov Andrej Školkay a Juan Luis Manfredi Sánchez: New media services: Current trends and policy approaches in a comparative perspective v „Media freedom and independence in 14 European countries: A comparative perspective, Media freedom and independence in 14 European countries: A comparative perspective“, júl 2012, strany 91-130.
Dostupné na http://www.mediadem.eliamep.gr/findings/

4) Odporúčania pre mediálnu politiku od autorov Andrej Školkay a Klaudia Lászlóová: Odporúčania pre mediálnu politiku Slovenska v záujme slobodného a nezávislého rozvoja médií, 12 strán (text je k dispozícii aj v angličtine). Dostupné na: http://www.mediadem.eliamep.gr/findings/

SÚVISIACE PUBLIKÁCIE
1) publikovaná recenzia „ COMMENT“ by Andrej Školkay and Rado Kutaš „of the study Slovakia A country report for the ERC-funded project on Media and Democracy in Central and Eastern Europe“, http://mde.politics.ox.ac.uk/images/stories/documents/comment%20on%20slovak%20country%20report_posted.pdfhttp://mde.politics.ox.ac.uk/images/stories/documents/comment%20on%20slovak%20country%20report_posted.pdf , marec 2012, 3 000 slov (UK, Cambridge University),

2) publikovaná recenzia na knihu Remišová: Etika médií, Bratislava, Kalligram 2010. 312 s. Filosofický časopis č. 2, r. 60, 2012, s. 305-307, ČR

Vypracované a v roku 2012 dodané štúdie (ešte nepublikované):

1) Freedom of Expression in the Media and the Slovak Judiciary, autor Andrej Školkay, 9 800 slov (na publikáciu ako kapitola v knihe, Palgrave MacMillan, UK, 2013)
2) Foreign Correspondents in Slovakia, autor Andrej Školkay, 7 200 slov (na publikáciu ako kapitola v knihe, ECREA, 2013)
3) Media Policy in Slovakia (abstrakt z konferencie v Prahe, 3 000 slov, bude publikovaný ako súčasť zborníka v 2014, Univerzita Karlova v Prahe, resp. ECREA)

Okrem vyššie opísaných výstupov sme zorganizovali dva okrúhle národné semináre na tému mediálna politika (kde sme prezentovali a diskutovali súvisiace návrhy) a tri súvisiace tlačové besedy.

Názov projektu

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

V rámci projektu a nášho výskumného podielu sa uskutočnilo úvodné informačno-mamžérske stretnutie výskumného konzorcia v Goteborgu vo Švédsku, na ktorom sa zúčastnili pôvodní traja výskumníci : Dr. Andrej Školkay, Dr. Ema Beblavá a Dr. M. Vašečka. Od konca roka 2012 sa pripravovalo po odbornej a manažérskej stránke stretnutie výskumného tímu WP6, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. a 22. februára 2013 v Bratislave. Z výskumného tímu odišiel výskumník, ktorý nedodal výskumnú úlohu. Nahradili sme ho našimi zamestnankyňami – výskumníčkami: Mgr. Mária Hong (rodená Ondruchová) a Mgr. Miroslava Kernová.

Názov projektu: European Media Literacy Education Study (EMEDUS)

Vedeckovýskumné aktivity: Zozbierali sme niekoľko desiatok Case Studies (best Practices) on non-formal media education accross Europe. Tieto sú priebežne analyzované. Zabezpečili sme zoznam kontaktov na expertov na mediálnu výchovu na Slovensku a v Česku. Rovnako sme zabezpečili zoznam kontaktov na novinárov v Česku a na Slovensku špecializujúcich sa na vedu a techniku. Naše zoznamy zahŕňali aj emailové kontakty. V tejto súvislosti podotýkame, že UAB produkoval európske zoznamy expertov na mediálnu výchovu, ktoré neobsahovali emailové alebo telefonické kontatky na expertov, len uvedenie inštitúcie, kde by mal daný expert pôsobiť. Vypracovali sme 15 000 slov Background Report o mediálnej výchove na Slovensku. V našej práci sme využili aj naše kontakty v zahraničí. Pre maďarskú organizáciu OFFI/HIERD sme takto zabezpečili a za našich zdrojov uhradili niektoré požadované dáta. Vypracovali sme naše pripomienky k metodike výskumu. Vypracovali sme dva dotazníky a návrh hodnotacej tabuľky k projektom.

Diseminačné aktivity: Presentation at WEB (https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Predstavujeme/Stranky/Aktivity-skola-komunikacie-a-medii.asp), článok v časopise Quark, distribuované letáky na národnom seminári, 12. december 2012 v Bratislave, distribúcia cca 30 pohľadníc s logami projektu a so špeciálnymi známkami)

Názov projektu: New Media Literacy for Media Professionals. Projekt začal začiatkom jesene 2012. Uskutočnilo sa prvé koordinačné stretnutie na Malte, bola vytvorená webstránka, došlo k prvému rozdeleniu úloh. Partneri sú Malta, Bulharsko a Rumunsko.

Účasť na konferencách: Dr. Školkay sa zúčastnil na konferneciách CEECOM v Prahe, v apríli 2012, kde prezentoval príspevok na tému Mediálna politika na Slovensku v rámci propagácie výsledkov projektu MEDIADEM.

V septembri 2012 sa Dr. Školkay zúčastnil na konferencii v Gdansku, kde prezentoval príspevky o zahraničných korešpondentoch a regulácii nových mediálnych služieb, tiež v rámci propagácie výsledkov projektu MEDIADEM.

19 marca 2012 sa zástupca SKAMBA zúčastnil seminára na CEU v Budapešti so zástupcami maďarskej vlády a Mediálnej rady ohľadom ich výhrad k štúdii o maďarskom mediálnom zákone.

Realizácia prednášok pre FSEV UK na tému Médiá a zahraničná politika v období február až máj 2012.

Príspevok do medzinárodnej komparatívnej štúdie o investigatívnej žurnalistike a EU fondoch na Slovensku pre Európsky parlament (Školkay, Kernová).

V roku 2012 boli podané projekty Sloboda prejavu v rozsudkoch štátnych odvolacích orgánov voči rozhodnutiam regulátorov elektronických/digitálnych médií na Slovensku, v Maďarsku a v Česku (vyhlasovateľ Úrad vlády) a New Media Literacy For Media Professionals.

Druhý projekt (New Media Literacy For Media Professionals) bol po dvoch predchádzajúcich pokusoch nakoniec podporený (Leonardo da Vinci projekty).

Všetky vyššie uvedené činnosti boli plne v súlade s deklarovaným účelom založenia vedeckovýskumnej a lektorsky zameranej neziskovej organizácie.

2) Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Ročná účtovná uzávierka je obsiahnutá v prílohách Súvaha, Výkaz ziskov a strát (Výsledovka). Z týchto dokumentov vyplýva, že najväčší zdroj príjmov sme mali v rámci medzinárodných výskumných projektov.

Najväčšie výdavky sme mali na mzdy a odmeny (vrátane povinných odvodov a záloh). Spotreba materiálu, cestovné náklady (spolu cca 20 zahraničných služobných ciest) a náklady na ostatné služby súvisiace s činnosťou n.o. resp. s výskumom tvorili cca 15,000 eur.

V rámci internej kontroly (revíznu správu vypracovala Ing. Cerovská namiesto revízorky p. Némethovej, kedže p. Némethová si nenašla čas na túto činnosť) sme zistili, že pracovníčka firmy, ktorá nám viedla účtovníctvo, REIMPEX, s.r.o. Bratislava, nerozumela celkom problematike vedenia účtovníctva n.o. a spôsobila tak určité nedostatky vo vedení účtovníctva n.o., ktoré sme následne prácne odstraňovali. S firmou REIMPEX, s.r.o., ktorá si uznala chyby, sme ukončili spoluprácu. Riaditeľ n.o. nariadil novej účtovníčke pokyn na nasledovné opravné postupy: zistené chyby zaúčtovať v zmysle predpisov z roku 2012, zrušiť neodôvodnený fond vo výške 1 296,54 EUR, neuznať nasledovné záväzky vo výške 1 000 EUR, 848,33 Eur, 387,62 EUR a 41,57 EUR. Hospodársky výsledok v roku 2012 po oprave bol zaúčtovaný na účet nevysporiadaný HV minulých rokov. V rámci projektov FP bolo uplatnené pravidlo paušálnych výdavkov vo výške 60 %. ich skutočné uplatnenie bude korigované podľa skutočných výsledkov v roku 2013.

3) Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

V uplynulom období sme neboli príjemcom 2 % z daní. Dotácie na výskum a realizáciu projektov sme mali vo výške 90 367 EUR. Celkové výdavky na výskum a činnosť činili 82 779,13 EUR, z toho náklady na činnosť n.o. (najmä nájomné a súvisiace služby/náklady a účtovníctvo) činili 11 000 EUR. V roku 2012 sme mali príjmy vo výške 93 794,01 EUR (Príloha: Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2012).

4) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie vyplýva z priložených tlačív. Nezisková organizácia momentálne disponuje žiadnym nehnuteľným majetkom, ani majetkom, ktorý sa môže odpisovať.

5) Zmeny a nové zloženie orgánov

V priebehu uplynulého roka došlo k zmene orgánov neziskovej organizácie. Po rezignácii predsedníčky Správnej rady Mgr. Ľubice Gállovej bola zvolená nová členka a následne predsedníčka Správnej rady JUDr. Tamara Valková. Rezignáciu na členstvo v Správnej rade v súvislosti s inými povinnosťami oznámila aj Mgr. et. Mgr. Dana Školkayová.

S úctou
Dr. Andrej Školkay
riaditeľ Školy komunikácie a médií, n.o.

Prílohy: podľa textu