Výbor OSN pre ľudské práva diskutuje o prijatí nových Všeobecných pripomienok k slobode prejavu

0

Výbor pre ľudské práva Organizácie Spojených národov, kontrolný orgán Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, prerokúva návrh Všeobecných pripomienok k slobode prejavu. Pakt v článku 19 zakotvuje základné komunikačné slobody, ako je sloboda zastávať názor bez prekážky a právo na slobodu prejavu, vrátane slobody vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky v akejkoľvek podobe.

Výbor pre ľudské práva sa skladá z 18-tich nezávislých odborníkov. Časť jeho úloh spočíva v interpretácii práv a zabezpečení povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany paktu z jeho rozhodnutí a spoločenského vývoja.

Pre oblasť médií a novinárskej práce Výbor pre ľudské práva v návrhu uvádza, že slobodná a neobmedzovaná tlač a iné médiá sú jedným zo základných kameňov demokratickej spoločnosti. Zmluvné strany by preto mali dbať na podporu nezávislých a rôznorodých médií. Vzhľadom k tomu, že spotreba médií sa zmenila v dôsledku vývoja internetových systémov pre šírenie informácií, zmluvné strany by mali podporovať nezávislosť týchto nových médií a zabezpečiť prístup jednotlivcov k nim.

Podľa názoru výboru je obmedzovanie internetového obsahu len na základe toho, že obsah môže byť kritický voči vláde, nezlučiteľné s paktom. Zmluvné strany by okrem toho mali zaručiť nezávislosť a slobodu verejnoprávneho vysielania a poskytovať finančné prostriedky takým spôsobom, ktorý nemá vplyv na nezávislosť vysielateľov.

Návrh Všeobecných pripomienok prerokuje Rada pre ľudské práva na svojom nadchádzajúcom zasadaní v júli 2011 v Ženeve.

Zdroj: www.mediadem.eliamep.gr