Projekt MEDIADEM

MEDIADEM bol  európsky výskumný projekt, ktorý skúmal faktory prispievajúce alebo naopak obmedzujúce rozvoj politík podporujúcich slobodné a nezávislé médiá.

Projekt kombinoval výskum založený na prípadových štúdiách vybraných krajín v rámci porovnávania medzi sektormi a typmi mediálnych služieb. Úlohou projektu bolo preskúmať proces vytvárania mediálnej politiky v 14 európskych krajinách, umiestňujúc ich do primeraného socio- politického, ekonomického a kultúrneho kontextu, a preskúma aj možnosti a výzvy nastolené novými mediálnymi službami pre slobodu a nezávislosť médií.

Pozornosť bola venovaná vonkajším tlakom na konfiguráciu štátnych mediálnych politík, iniciovaných EU a Radou Európy.

Ciele projektu

  • Porozumieť tomu, čo vytvára “médiá” v dnešnom komplexnom svete mediálneho prostredia ako aj podstatu slobody médií, nezávislosti, a ich význam pre demokraciu.
  • Preskúmať, ako sa tvoria a realizujú mediálne politiky a identifikovať tie faktory, ktoré majú vplyv na tento proces.
  • Identifikovať regulačné modely, ktoré podporujú slobodu médií a nezávislosť médií.
  • Zaangažovať regulačné prostredie a občiansku spoločnosť v záujme reflexie primeraných regulačných reakcií a výziev, pochádzajúcich z realizácie slobody a nezávislosti médií.
  • Formulovať konkrétne politické odporúčania pre štátnych a neštátnych aktérov, EÚ a Radu Európy, týkajúce sa rozvoja politík, ktoré prispievajú k slobode médií a nezávislosti.

Internetová prezentácia projektu: www.mediadem.eliamep.gr/


Project funded under the
Socio-economic Sciences and Humanities

informačný leták