Poznatkami k neporozumeniu podstaty problémov?

0

13.11.2013 vláda schválila materiál Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.(http://www.rokovanie.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-160732?prefixFile=m_). „Strategickým cieľom je implementácia politík pre podporu realizácie technologických a spoločenských inovácií využívajúcich potenciálne silné oblasti a konkurenčné výhody jednotlivých regiónov a  členských štátov.“ (s.1 – Úvod). Víziou je podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách (ďalej aj „VaI“) s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov,zamestnanosti a kvality života.„ (s.1 – Úvod). V tomto kontexte v rámci bodu 2.6.3.Spoločenské priority boli schválené „s ohľadom na najpálčivejšie problémy spoločnosti, ktoré najviac zaťažujú slovenskú spoločnosť.“ O týchto spoločenských prioritách sa však dá v kontexte strategických cieľov úspešne polemizovať.

Dlhodobé aj aktuálne prieskumy označujú za dlhodobé „najpálčivejšie problémy spoločnosti“ ohrozujúce „inteligentnú špecializáciu SR“ iné problémy. V roku 2009 to boli tieto hlavné problémy: 1. svetová hospodárska kríza; 2. vysoká odvodová zaťaženosť; 3. klientelizmus a korupcia; 4. nízka vymáhateľnosť práva, 5. znížený zahraničný dopyt.  Päť rizík v roku 2009 s najmenším vplyvom na riziká podnikania zaradili účastníci prieskumu takto: 1. podnikateľské združenia;  2. sociálne nepokoje; 3. politika odborov; 4. vysoké úrokové miery, 5. kurz € k iným menám a výkyvy menového kurzu. (zdroj: http://enhf.euba.sk/web2/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=58)

V roku 2013 hlavné problémy ohrozujúce podnikanie boli (spomedzi tých, ktoré sa nedajú hneď vyriešiť/ovplyvniť rozhodnutím vlády) slabá vymožiteľnosť práva (2.-3. miesto) a korupcia (napríklad vo verejnom obstarávaní) 5.-6. miesto (http://www.ineko.sk/clanky/podnikatelia-oznacili-vysoke-odvody-za-hlavnu-prekazku-znizovania-nezamestnanostiiesto).

Súčasne, podľa jarného prieskumu 2013 Eurobarometer bola najväčším spoločenským problémom pre 59 % dotazovaných Slovenska nezamestnanosť (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_publ_en.pdf, s.50).

Vzhľadom na vyššie uvedené je paradoxné, že strategické spoločenské tematické priority Slovenska sú:

·         Starnutie populácie a kvalita životaso zameraním najmä na aktívne starnutie, zdravotné zabezpečenie starších spoluobčanov vrátane pomoci v oblasti duševného zdravia, sociálneho zabezpečenia, odstraňovania bariér pre handicapovanýcha priateľskú samosprávu. Podľa demografických výhľadov bude čoskoro populácia Slovenska patriť k najrýchlejšie starnúcim v Európe. O to vážnejšie vystupuje potreba hľadať riešenia zlepšujúce podmienky pre aktívny život starších ľudí a kvalitu ich života.

·         Multiietnicita, sociálna inklúzia a problémy chudobyniektorých skupín obyvateľstva.Pozornosť sa sústredí najmä na hľadanie riešení v skupinách obyvateľstva najviac postihnutých chudobou, na identifikáciu objektívnych aj subjektívnych príčin vznikajúcej chudoby, návykov a špecifík a taktiež hľadania účinných riešení. Dôraz sa bude klásť na riešeniaudržateľnév dlhodobom horizonte.

 ·         Uplatnenie mladých ľudí v meniacich sa podmienkach. Uplatnenie mladých ľudí najmä po skončení školy, zvlášť prvé zamestnanie je kritickým vo výchove a príprave mladých ľudí na povolanie. Vysoké miery nezamestnaných mladých ľudí nabádajú k hľadaniu účinnejších prístupov. V súčasnej dobe existujú viaceré alternatívy pre uplatnenie mladých ľudí, nielen zamestnanecký pomer. Priestor je aj v oblastiach kreatívnych činností a v oblasti rozvoja vlastného podnikania, preto bude venovaná pozornosť spôsobom podpory mechanizmov napomáhajúcich uplatneniu mladých ľudí. Aj keď existuje výskumná kapacita, ktorá sa môže venovať tejto téme čisto výskumne, dôraz sa bude klásť na praktické mechanizmy podpory.

V čom je problém? Nuž v tom, že väčšina týchto výskumných priorít chce riešiť, alebo opisovať následky, nie príčiny problémov. Ďalej, väčšina týchto problémov sa dá vyriešiť jedine funkčnejšou ekonomikou, štátnou a funkčnejšou verejnou správou a reformami vzdelávacieho systému – čiže skúmať by sa mali tieto cesty/problémy. Je predsa zrejmé, že nové pracovné miesta vytvorí ekonomika, nie štát. Je predsa jasné, že korupcia prekáža férovému podnikaniu, ako aj odvádza verejné aj súkromné zdroje nesprávnym smerom. Napríklad aj zdroje dôchodcov na úplatky. Málokto pochybuje o tom, že zdroje na financovanie rôznych projektov, dokonca aj výskumu samotného, vytvorí podnikateľský sektor. Vytvára sa síce dojem, že „vyčerpáme“ eurofondy, lenže odkiaľ v konečnom dôsledku sú tieto zdroje?

Podnikateľský sektor by potreboval pomôcť s odstránením bariér, ktoré sú uvedené na začiatku článku. Podobne, problémy aktívneho života dôchodcov vyriešia najlepšie a najefektívnejšie vyššie dôchodky a odstránenien nutnosti dávať úplatky. To platí aj pre problém chudoby a nezamestnanosti mladých – bez práce a jej primeraného ohodnotenia chudobu neodstránime, ani mladí sa nebudú môcť uplatniť v živote.

Andrej Školkay