Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore

0

V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave sa 15. novembra 2013 uskutočnila medzinárodná konferencia Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore. Konferenciu zorganizovalo Združenie výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Zastúpením Európskej komisie v SR.

Cieľom konferencie bolo predstaviť modely financovania výskumu v neziskovom sektore, ktoré úspešne fungujú v Európe, a diskutovať možnosti ich uplatnenia na Slovensku.

S otváracím prejavom vystúpil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian, ktorý ocenil založenie ZVONS. „Som rád, že spolupráca s neziskovým sektorom naberá na dynamike. Pre úspech celého procesu je dôležitý každý, kto má v tejto oblasti čo povedať,“ uviedol.

Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vystúpil na konferencii Generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Róbert Szabó, ktorý vo svojom príspevku konštatoval najdôležitejšie problémy vo vzťahu k neziskovému sektoru aktívnemu vo výskume, z ktorých najvýznamnejším je fakt, že organizácie neziskového charakteru nemajú inštitucionalizované zastúpenie v orgánoch súvisiacich s výskumom a vývojom vo všetkých vedných odboroch, čo má za následok absentujúcu inštitucionálnu spoluprácu medzi verejným sektorom a mimovládnymi neziskovými organizáciami. Počas konferencie bol zároveň viac krát zdôraznený problém štatistického vykazovania výdavkov na výskum a vývoj, kedy výskumné aktivity neziskového sektora sú vykazované čiastočne ako podnikateľské a čiastočne ako verejné podľa charakteru svojich zakladateľov, prípadne členov.

Najvýznamnejším výstupom konferencie je Memorandum podpísané v predvečer konferencie štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR P. Burianom, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefanom Chudobom a prezidentom ZVONS Petrom Klamom. Memorandum predstavuje zásadný míľnik v oblasti rozvoja neziskových organizácií aktívnych vo výskume, ktoré doposiaľ nemali inštitucionalizované zastúpenie v orgánoch súvisiacich so štátnou vednou politikou.

Memorandum zakotvuje realizáciu viacerých aktivít, súvisiacich s rozvojom neziskového sektora aktívneho vo výskumno-vývojových aktivitách, ktoré jeho signatári považujú za nevyhnutné. Medzi najvýznamnejšie z týchto aktivít patria zmapovanie a analýza neziskového sektora aktívneho vo výskume z pohľadu počtu organizácií a ich zamerania, účasť formálneho reprezentanta neziskového sektora aktívneho vo výskume pri príprave koncepčných a strategických dokumentov v oblasti štátnej vednej a výskumnej politiky a pokračovanie v intenzívnom dialógu s formálnym reprezentantom tohto sektora za účelom identifikácie potrieb a požiadaviek neziskového sektora aktívneho vo výskume.

Viac informácií, vrátane príspevkov a fotodokumentácie nájdete na http://www.zvons.sk/aktuality.php