3. seminár odborných okrúhlych stolov o mediálnej politike

0

Škola komunikácie a médií, n.o. organizuje v poradí ´3. seminár odborných okrúhlych stolov o mediálnej politike´, ktorý sa uskutoční dňa 12. decembra 2012 od 09: 30 hod.

Cieľom seminára je profesionálna diskusia o doterajšom zameraní a obsahu hlavných problémov mediálnej politiky z hľadiska širšie definovaného celospoločenského cieľa, ktorým je slobodné pôsobenie médií a novinárov na Slovensku. Zároveň sa bude zaoberať podnetmi a návrhmi, ktoré môžu prispieť k aktualizácii a k zvýšeniu úrovne a kontinuity jej zabezpečovania.

Súčasťou seminára bude aj prezentácia najnovšej publikácie o mediálnej politike s názvom Understanding Media Policies. A European Perspective.

Rokovanie bude organizované formou šiestich workshopov/ skupín, v ktorých svoje poznatky a názory prezentujú traja až piati odborníci alebo praktici na danú problematiku. Vedúci bloku prednesie príspevok, v ktorom kriticky zhodnotí navrhnuté opatrenia mediálnej politiky, ako aj predložené príspevky účastníkov bloku, navrhne alternatívy, ponúkne porovnanie a riešenia daného problému v iných krajinách, možnosť uplatnenia v Slovenskej republike a podobne. Vzhľadom na formulované všeobecné ciele konferencie budú príspevky a obsah diskusie zamerané na nasledovné tematické okruhy a oblasti:

• Zabezpečenie konzistentnosti judikatúry Najvyššieho súdu.
• Zaručenie primeraného nemateriálneho odškodnenia.
• Špecializácia sudcov v sporoch na ochranu osobnosti.
• Umožnenie väčšej slobody prejavu.
• Posilnenie úlohy miestnych a regionálnych médií.
• Poskytnutie podpory nezávislej žurnalistike.


V prípade Vášho záujmu o účasť na seminári, prosím o vyplnenie priloženej prihlášky, uvedenie názvu príspevku a zaslanie do 30. novembra 2012. Príspevok v rozsahu do 3 normostrán je potrebné zaslať elektronicky do 1. decembra 2012 na adresu skambratislava@gmail.com, gabriela.podmakova@gmail.com .

Štruktúra príspevkov sa predpokladá v členení:
• kritické zhodnotenie predloženého návrhu
• praktické skúsenosti k danej téme
• skúsenosti z iných krajín a možnosť ich uplatnenia na Slovensku
• odporúčanie, námety

Príspevky, ktoré spĺňajú odborné požiadavky organizátora, budú finančne ocenené a tiež publikované online. Okrem toho najlepší prispievateľ získa možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencii o mediálnej politike, ktorá sa bude konať začiatkom februára 2013 v Bruseli. Účasť na nej je plne hradená ´Školou komunikácie a médií, n.o.´

Koncom novembra potvrdíme Vašu účasť na konferencii, ktorá bude záväzná a zašleme Vám aj ďalšie súvisiace informácie.

Tešíme sa na Vašu účasť a vzájomnú spoluprácu.

prihláška
návrhy mediálnej politiky
program