Projekt EMEDUS

emedus

Škola komunikácie a médií, n.o. v rámci konzorcia s ďalšími  organizáciami realizovala dvojročný projekt (2012- 2013) „ EMEDUS- Štúdia o vzdelávaní k mediálnej gramotnosti v Európe“ (EMEDUS- European Media Literacy Education Study).

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie politických odporúčaní pre vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti v krajinách EÚ a tiež analýza zdrojov mediálnej výchovy pre učiteľov, mediálnych zručností a kompetencií. Projekt sa zameral aj na komparatívnu analýzu mediálnej gramotnosti vo formálnom a neformálnom vzdelávaní 27 európskych krajín.

V rámci projektu skúmala Škola komunikácie a médií najmä efektívnosť a inovatívnosť neformálneho vzdelávania v mediálnej výchove, ktoré je sprostredkované médiami a mimovládnymi subjektami.

Projekt bol podporovaný Programom celoživotného vzdelávania.

Členovia konzorcia: Autonómna univerzita v Barcelone; Európska asociácia diváckych záujmov v Bruseli; Univerzita v Minho; Inštitút pre politické a socioekonomické štúdie v Ríme; Maďarský inštitút pre výskum a rozvoj vzdelávania v Budapešti; Pedagogická univerzita v Krakove a Škola komunikácie a médií v Bratislave.

Dokončili sme spolu s talianskym patnerom 115 stranovú štúdiu o Informal and Non-formal Media Education by the Media in Europe.
Taliansky partner EURISPES preukazoval malý záujem o výskum a vzájomnú
spoluprácu, prejavili sa aj veľké nedostatky talianskeho partnera (viacej
výskumníkov) v oblasti vedeckej kompetencie. Okrem toho sme navyše vypracovali európsky zoznam expertov v oblasti mediálnej výchovy ako aj odporúčania v oblasti non-formal media education (ktoré mal vypracovať španielsky koordinátor). Pripravili sme aj kapitolu do knihy spolu s talianskym partnerom a názvom Informal media education in Europe: an analysis of the best practices. Táto kniha vyšla v roku 2014.
Pretrvávali veľké problémy s koordinátorom projektu, UAB, ktoré vyvrcholil
separátnym stretnutím väčšiny výskumných tímov bez účasti koordinátora15.10.
2013 v Bruseli. Ukazuje sa, že princípy výberu projektových partnerov a najmä
koordinátora projektu zo strany príslušnej agentúry EK sú chybné. Koordinátor, UAB,
nedodržiaval podpísanú bilaterálnu zmluvu, poskytoval malú podporu, ignoroval
fundamentálne metodické varovania (podané spolu s maďarským partnerom
OFFI/HIERD) a na výčitky a na oficiálnu korešpondenciu buď neodpovedal alebo
nehovoril pravdu. Kedže projekt na základe žiadosti koordinátora bol predl´žený,
SKAMBA ukončila spoluprácu v rámci projektu podľa pôvodného plánu koncom roka
2013 a po splnení úloh (do tej miery, ako to bolo možné vzhľadom na vyššie opísané
problémy).

www.emedus.org

V dňoch 24.-25.1.2012 sa konalo úvodné pracovné stretnutie konzorcia v Bruseli.

Dňa 22. a 23. marca 2012 sa uskutočnil odborný workshop na Autonómnej univerzite v Barcelone (UAB). Toto stretnutie koordinovala Výskumná skupina pre komunikáciu a vzdelanie (Communication and Education Research Group), ktorá pôsobí v rámci UAB, a financovala ho Európska komisia v rámci svojho Programu celoživotného vzdelávania. Cieľom stretnutia bola prezentácia metodológie výskumu troch štúdií, ktoré sa budú vykonávať od júla 2012, pričom sa tieto výskumné projekty zamerajú na analýzu mediálnej výchovy v troch oblastiach: formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a znevýhodnené skupiny v Európe.

informačný leták

The Challenge of Evaluation- krátka informácia o projekte od Dr. Školkaya (v anglickom jazyku): The Challenge of Evaluation